PoradaTelefoniczna.pl

Regulamin

I. Warunki ogólne

 1. Przez Serwis w rozumieniu Regulaminu rozumie się tematyczną stronę internetową uruchamianą pod adresem internetowym: www.poradatelefoniczna.pl
 2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawcą jest firma PL-SOFT Sp. z o.o. Al. Niepodległości 645B, 81-855 Sopot.
 4. Klient w rozumieniu Regulaminu oznacza podmiot (osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub prawną), który zakłada lub posiada konto w Serwisie.
 5. Konto w Serwisie identyfikowane jest przez adres e-mail Klienta.
 6. Założenie konta w Serwisie jest warunkiem koniecznym zamówienia wszelkich usług świadczonych przez Usługodawcę.
 7. Klient, zakładając konto w Serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy wszelkich informacji związanych z wykupionymi przez Klienta usługami.
 8. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne.
 9. Procedura rejestracji oraz utworzenia Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego na stronie Serwisu w sekcji: Rejestracja.
 10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
 11. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny. Rozwiązanie umowy przez Klienta polega na usunięciu przez Usługodawcę jego Konta w Serwisie wraz z wszystkimi jego danymi, po uprzednim poinformowaniu o tym Usługodawcy.

II. Obowiązek przestrzegania prawa

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw osób trzecich, dobrych obyczajów, ani przepisów obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych w Serwisie przez Klienta materiałów.
 4. Administratorem wszystkich treści zamieszczanych w ramach Konta w Serwisie jest Klient.

III. Dane osobowe

 1. W momencie rejestracji konta Klienta w Serwisie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie
  i przetwarzanie jego danych przez Usługodawcę.
 2. Administratorem danych rejestrowanych w Serwisie jest Usługodawca.
 3. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zakładania konta w Serwisie.
 4. Podane przez Klienta dane wykorzystane będą tylko w celu realizacji usług oferowanych przez Usługodawcę na rzecz Klienta. Usługodawca nie udostępnia danych osobom trzecim.
 5. Klient ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

IV. Obowiązki i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich technicznie możliwych i uzasadnionych kroków w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Serwisu.
 2. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku wykorzystywania Serwisu do działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, Usługodawca ma prawo usunąć konto Klienta wraz z zamówionymi za pomocą tego konta usługami bez prawa zwrotu opłat za niewykorzystane usługi.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania oraz usuwania materiałów publikowanych w Serwisie.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania będące następstwem wykorzystania danych zawartych w Serwisie oraz za treści przekazywane i publikowane przez Klientów. Treści umieszczane przez Klientów nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem treści. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Klient, który opublikował sporne treści.

V. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta

 1. Wszystkie materiały publikowane przez Klienta w Serwisie powinny być jego własnością lub Klient powinien posiadać prawa do ich publikacji.
 2. Klient zobowiązany jest do nieujawniania danych służących do autoryzacji w Serwisie osobom trzecim i ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki ujawnienia identyfikatora i hasła osobom trzecim.

VI. Opłaty

 1. Klient ma prawo przetestować działanie Serwisu przez okres 14 dni bez wnoszenia jakichkolwiek opłat (usługa bezpłatna).
 2. Po tym terminie dalsze korzystanie z Serwisu wymaga wnoszenia opłat, których wysokość przedstawiona jest na stronie Serwisu.
 3. W przypadku braku płatności po upływie terminu ważności aktywacji płatnej usługi, wszelkie dane opublikowane przez Klienta w Serwisie zostaną usunięte, bez ponoszenia przez Usługodawcę z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 4. Datą zapłaty jest zawsze data uznania rachunku bankowego Usługodawcy pełną kwotą wynagrodzenia. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z dokonaniem płatności, w tym opłaty bankowe i pocztowe, obciążają Klienta.

VII. Wykorzystywanie elementów grafiki Serwisu

Wszystkie elementy graficzne Serwisu stanowią własność Usługodawcy. Usługodawca posiada do nich pełne prawa a ich wykorzystanie jest niedozwolone.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Do umów zawartych z Usługodawcą zastosowanie znajduje prawo polskie.
 2. Postanowienia regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.